Nieuwsbrief 26 maart 2020

Aan de leden.

Bij het vaststellen of de besluiten uit de nieuwbrief van 21 maart aangepast moeten worden, laat het bestuur zich leiden door de (aangescherpte)  maatregelen van het Kabinet, de aanbevelingen van het RIVM en de adviezen van de KNWV.

Alle verenigings- sport- en horeca activiteiten etc. moesten worden gestaakt. Daarom werden eerder al de vergaderingen en bijeenkomsten in de Kajuit opgeschort.

28 maart 2020

Het hellingschema geeft aan dat op zaterdag 28 maart wordt begonnen met het te water laten van de eerste boten. Hoewel als eerste regel wordt aanbevolen zoveel mogelijk thuis te blijven is het niet expliciet verboden om met de boot naar de zomerligplaats te varen. Vooralsnog kan het hellingschema dan ook worden uitgevoerd.

Houd daarbij de volgende regels goed in de gaten en gebruik uw gezond verstand.

Kom niet naar de haven als u verkouden bent of anderszins symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont.

Zorg dat er niet meer dan 3 personen aanwezig zijn bij uw schip als dat te water wordt gelaten. (eigenaar + 2de man en de hellingmeester)

Houd afstand. (1,5 meter)

De provincie Overijssel heeft laten weten de winterbedieningstijden te hanteren tot

1 juni 2020. Alleen bediening van sluizen en bruggen voor vrachtboten, hulpdiensten en op afroep bootverplaatsingen van werf naar huis. Desgevraagd is meegedeeld dat ook bediend wordt voor het varen naar de zomerligplaats. Aangeraden wordt om na te gaan of dit geldt voor de hele route die u moet varen naar uw zomerligplaats.

Als een boot niet te water kan worden gelaten omdat

  • De eigenaar thuis wil blijven in deze situatie, of
  • De zomerligplaats niet bereikt kan worden, of
  • De bestemmingshaven is gesloten

dan zal overlegd worden of de boot verplaatst kan worden (zonder kosten) zodat het hellingschema verder kan worden afgewerkt. Neem hierover tijdig contact op met de Koen Mastenbroek.

Het is wel zaak op korte termijn naar de zomerligplaats te vertrekken als de boot eenmaal in het water is, om te voorkomen dat de haven te vol wordt. Ook wordt aangeraden zoveel mogelijk samen te varen, zodat sluizen en bruggen gezamenlijk kunnen worden gepasseerd. De bediening (achterlangs) moet worden aangevraagd.

April 2020   Omdat ook de boeicommissie niet vergadert en alle activiteiten zijn afgelast komt er geen Boei in april.

Up- date

Het dagelijks bestuur / bestuur zal elke week met elkaar overleg hebben.

Als de omstandigheden wijzigen en besluiten moeten worden genomen of herzien zullen we u informeren via een nieuwsbrief als deze. We verzenden dit noodgedwongen (geen portkosten) digitaal.

Mocht u leden kennen die via de mail – Facebook- pagina, de informatie niet ontvangen, wilt u hen dan bij praten? Dank!

Zie om naar elkaar en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Joke Nieuwenhuis.

Secretaris EWV.

Nieuwsbrief 21 maart 2020

Aan de leden.

De situatie met betrekking tot de coronacrises maakt dat het bestuur een aantal beslissingen heeft moeten nemen.

We hebben ons daarbij laten leiden door de maatregelen van het Kabinet, de aanbevelingen van het RIVM en de adviezen van de KNWV. De huidige verboden en aanbevelingen gelden in eerste instantie tot 6 april 2020.

Landelijk is besloten dat het vaarseizoen 1 week later begint, dus op 7 april 2020. De winterregeling wat betreft de bediening van bruggen en sluizen loopt dus ook door tot 7 april 2020.

Alle verenigings- sport- en horeca activiteiten etc. moeten worden gestaakt. Daarom werden eerder al de vergaderingen en bijeenkomsten in de Kajuit opgeschort.

22 maart 2020

Omdat er steeds opnieuw op aan wordt gedrongen toch vooral  de richtlijnen te volgen en activiteiten in verenigingsgebouwen te stoppen en op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven is besloten de Kajuit helemaal af te sluiten. Er komt een slot op de klapdeuren, zodat de wc’s gewoon toegankelijk blijven.

Klussen aan de boot is vooralsnog toegestaan. Dat doet u op eigen verantwoordelijkheid. Gebruik daarbij uw gezond verstand. Kom niet naar de haven bij verkoudheid of andere symptomen van de corona besmetting. Blijf bij elkaar uit de buurt. En neem goed de  hygiënische maatregelen in acht.

28 maart 2020

Het hellingschema geeft aan dat op zaterdag 28 maart wordt begonnen met het te water laten van de eerste boten. Mocht de recreatievaart verboden worden of als u met uw boot niet naar de zomerligplaats kunt omdat de haven is gesloten dan moeten we daar een oplossing voor vinden. Vooralsnog zijn dergelijke maatregelen niet afgekondigd dus kan het hellen gewoon doorgaan. Als u zelf niet naar de haven kunt/wilt/ mag  komen neem dan ruim op tijd contact op met de helling coördinator Koen Mastenbroek.

16 mei 2020

Ook de organisatie van de Open Dag en de feestavond op 16 mei t.g.v. het 85-jarig jubileum is tegen de beperkingen aangelopen.

We hebben dan ook besloten dat de Open Dag en de feestavond niet doorgaat.

We denken dat de tijd te kort is om alles te organiseren als we weer mogen vergaderen en ook lijkt het onwaarschijnlijk dat we op 16 mei al activiteiten mogen hebben waar enige honderden mensen bij elkaar komen. Een jammer besluit, maar onvermijdelijk gezien de huidige situatie.

Gevolgen niet doorgaan ALV.

Omdat de ALV van 20 maart is opgeschort is ook de begroting 2020 en de tarievenlijst (contributies) 2020 niet vastgesteld. Omdat de gewone financiële zaken wel doorgaan en de vereniging in die zin ook moet blijven draaien zult u zoals altijd in april de factuur ontvangen. Daarbij wordt de tarievenlijst van 2019 gehanteerd. Als op enig moment de ALV 2020 wordt gehouden zal de begroting 2020 en de tarief stelling aan u worden voorgelegd en worden besproken. Als de ledenvergadering instemt  met de voorstellen volgt een aanvullende factuur gebaseerd op de dan geldende tarieven 2020.

Up- date

Het dagelijks bestuur / bestuur zal telkens op vrijdagmiddag met elkaar overleg hebben.

Als de omstandigheden wijzigen en besluiten moeten worden genomen of herzien zullen we u informeren via een nieuwsbrief als deze.  We verzenden dit noodgedwongen (geen portkosten) digitaal.

Mocht u leden kennen die via de mail – facebook- site, de informatie niet ontvangen, wilt u hen dan bij praten? Dank!

Zie om naar elkaar en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Joke Nieuwenhuis.
Secretaris EWV.

LEER ZEILEN OP HET TWENTEKANAAL!

Waarom zou je helemaal naar Friesland gaan om te leren zeilen? Dat kan ook prima op het Twentekanaal! Vanaf de jachthaven van de EWV kunnen we zeilen tot aan Hengelo.

Heb je ook iets met water en wil je graag (beter) leren zeilen, kom dan zeilen bij de EWV. Van mei tot en met juli kun je bij de EWV leren zeilen onder begeleiding van ervaren zeilers. De zeillessen zijn 2 uur per week op een vaste tijd.

De EWV beschikt over verschillende typen zeilboten: Optimisten voor de jeugd en Polyvalken voor de wat grotere mensen.

Daarnaast hebben we op de woensdagavond een onderlinge zeilcompetitie. Dan gaan we in teams tegen elkaar match-racen in Polyvalken.

De EWV is een watersport vereniging voor motorbootvaarders en zeilers.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

Wij trachten dit doel te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen etc. Zo worden er vaarbewijs, marifoon en touwknoop cursussen georganiseerd. Ook worden er lezingen gehouden over techniek, reisverhalen en andere zaken die met de watersport te maken hebben. We zijn in hoofdzaak een wintervereniging en organiseren dan ook meestal in deze periode onze activiteiten.

Tevens beschikken we over een terrein voor de winterstalling en hebben een aantal ligplaatsen in het water. Ook worden er bij voldoende belangstelling toertochten georganiseerd en verzorgt de evenementen commissie elk jaar weer voor de nodige activiteiten zoals bv. een jaarfeest, eetavond, spelletjesavond etc.

In de zomerdag zijn de meeste leden met hun boten te vinden in de kop van Overijssel of op het IJsselmeer.
Voor alle activiteiten geldt dat deze alleen toegankelijk zijn voor leden van de EWV.

Jaarverslag 2018 KNWV

AVG verklaring

Hellingcoördinatie
De Kajuit
Fotoalbums
Activiteiten

Rondje Noord Holland 2017

© Copyright - Affectfdesign