De geschiedenis van de EWV
Twentsch Dagblad TUBANTIA 20 September 1935

Enschedesche watersportvereeniging opgericht.
De noodzakelijkheid van 1 vereeniging voor de watersport in Enschede bepleit. In hotel Industrie te
Enschede werd gisteravond een druk bezochte vergadering gehouden waarin besloten werd tot de
oprichting van een Enschedesche Watersportvereniging. Vertegenwoordigers van verschillende
sportvereenigingen hadden aan de uitnoodiging om een vertegenwoordiger te zenden gevolg
gegeven.
De heer B. van Eck, die het initiatief tot deze bijeenkomst had genomen hield een uitvoerige rede,
waarin hij de wenschelijkheid van een het stichten van 1 groote watersportvereeniging in Enschede
warm bepleitte. Spreker begon met te betoogen, dat hij in geen enkel geval mocht worden
beschouwd als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, als een reiziger in jachthavens of iets
dergelijks. Deze vergadering is door hem uitsluitend als een groot liefhebber van de watersport
uitgeschreven. Al zal Enschede nooit kunnen beschikken over ideale gelegenheden voor watersport
zooals plaatsen als Vlissingen, Sneek, Harderwijk, Grouw, toch zal het hier uitstekend mogelijk zijn
om niet alleen de kano- en de roeisport, maar ook de zeil- en de motorbootsport te beoefenen. Tot
aan de Lonnekerbrug zal er een vaarwater beschikbaar zijn van niet minder dan 75 meter daarna
volgt tot aan de sluis te Hengelo een kanaalgedeelte van 3 Km. Dat is dus heen en terug 10 Km,
wanneer men niet verder wil dan tot aan de sluis. Gelegenheid tenover reeds daar zijn hart op te
halen.Maar natuurlijk kan men verder door de sluis. Spreker heeft alle hoop dat manneer het kanaal
aan zijn bestemming is overgegeven, er ook voor de pleziervaartuigen kan worden geschut. Omdat te
bereiken in het noodig dat er een zoo krachtig mogelijke watersportvereeniging komt. Maar ook
indien dat niet mogelijk is kan men er op rekenen dat er zooveel scheepvaartverkeer zal zijn, dat er
voortdurend zal moeten worden geschut. De vele schepen, welke nu reeds naar Hengelo zijn
gekomen wijzen daar duidelijk op. Spreker wees op de prachtige omgeving van het Twente-
Rijnkanaal, de vele mogelijkheden om te kamperen te visschen enz. Hoe zal de Watersport zich hier
ontwikkelen ? Nu reeds zijn er alle teekenen, dat deze prachtige sport hier vele enthousiaste
aanhangers zal tellen. In Enschede bouwt men thans niet alleen kano’s maar ook reeds stalen
motorboten en zeilboten. Zal men hier verschillende vereenigingen oprichten of komt er 1 groote
krachtige watersportvereeniging, welke zoowel de kanovaarders en de roeiers, als de
motorbootvaarders en zeilers omvat ? Het is volgens spreker absoluut noodzakelijk dat men de
watersport in 1 groote vereeniging beoefend en niet in afzonderlijke clubjes. In versnippering ziet hij
het allergrootste gevaar. Er is 1 argument om niet verdeeld op te treden. In tegenstelling tot de
andere gemeenten, welke aan het nieuwe kanaal zijn gelegen heeft Enschede onmiddellijk een
jachthaven geprojecteerd. Zal het een vereeniging welke alleen de kanosport beoefent mogelijk zijn
die haven te huren ? Spreker meent van niet, maar ook indien dat mogelijk zou zijn waar moeten dan
de zeilers, de roeiers en de motorbootvaarders heen. Eengezinds optreden beteekent groote
besparing van kosten. Een sterke vereeniging is in staat een dergelijke haven te huren en voor de
noodige gebouwen toezicht e.d. te zorgen. Ontstaan er diverse kleine vereenigingen dan is er alle
kans, dat een dergelijke haven in bezit van particulieren komt hetgeen spreker zeer ongewenscht
acht. Het zou dan n.l. een huur uit de 2e hand worden. Niet genoeg kan dan ook tegen verdeeldheid
worden gewaarschuwd. De heer van Eck besloot met te betoogen, dat het roeien een bijzonder
goede training is voor diverse wintersporten. Hij noodigde daarom de diverse sportvereenigingen uit
iemand aan te wijzen welke deze samen met de te stichten watersportvereeniging onder ogen kan
zien.
Nadat einigen tijd was gepausseerd was er gelegenheid tot gedachtenwisseling.
De voorzitter van de Enschedesche Kanovereniging hield een betoog, waarin hij de wenschelijkheid
en de levensvatbaarheid van een apparte kanovereniging bepleitte. De heer van Eck en eenige
andere aanwezigen zetten daar tegenover hun standpunt n.l. dat van een krachtige
watersportvereeniging. Waarvan eventueel een kanoclub een onderdeel zou kunnen worden.
Tenslotte deelde de heer van Eck mede dat de Enschedesche Watersportvereeniging was opgericht.
In het voorlopige bestuur hebben zitting de heeren A.C. Bosma, B. van Eck, G.W. Robers, G.H.
Hofman en M Heutink.
Dit voorlopige bestuur zal de verdere plannen uitwerken.
Overgenomen uit De Tubantia
W. Janssen 2009
1935 Oprichting van de vereniging.
1937 Eerste algemene ledenvergadering.
Bouw botenloods 2600 euro.
Voorstel voor een feest., afgewezen door het bestuur.
1939 Hr. V.d. Zalm aangenomen als Bootsman. Salaris 1 Gulden
1940 Algemene ledenvergadering 5 bestuursleden 12 leden.
1941 Algemene vergadering met toestemming van de overheid.
1942 Alv bij Hotel Mendelaar Plan voor het bouwen van een clubhuis.
1943 Aanschaf Hijschkraan van de fa. Robers. Kranen door bootsman Mast 1 Gulden.
1945 Alv bij Kalanderij. Er was weer water in het kanaal, de brug was gerepareerd.
1946 Grote feestavond in de Societeit, 10 jarig bestaan.
Eerste clubblad, Het Baken.
1948 Botenwagen met luchtbanden, vervoer van de kraan naar de loods.
1949 Bouw van het nieuwe clubhuis.
1950 15 jarig bestaan met veel feest.
1951 Plan voor een schiphuis. Eerste carnavals avond.
1954 Schiphuis gereed.
1956 20 jarig bestaan met veel feest.
1957 Verlaging van de havenhuur.
1958 Aftreden voltallig bestuur. In goede verstandhouding. Hr. De Jong erelid.
1960 Bouw van de eerste polyester bootjes.
1962 Deelname aan de Koninginnedag met een EWV praalwagen.
1974 Aanschaf nieuwe botenlift (na vele vergaderingen). Gebr. Sanders Blekerstraat.
1975 40 Jarig jubileum met jubileumboek.
1976 Botenlift in gebruik.